फेब्रवारीपर्यंत अभ्यासक्रम संपला आणि इतर सोशल इव्हेंट सुरू झाले, Gadering, Fun Fare, Carreer Guidence सतरा कार्यक्रम, ह्या काळात अभ्यासाचे अनेक दिवस वाया जात, पण ना प्रोफेसर मंडळींना चिंता ना मुलांना. practical पूर्ण करायला मुले हजर असतं कारण बऱ्याचदा ह्या गुणांच्या जोरावर मुलाना फर्स्ट क्लास मिळे. पण ही practical देखील मुलांना स्वतः करू देत नाहीत, Lab Assistant च्या मदतीने फक्त रीडिंग  घेतली की practical पूर्ण झाली असे शिक्षक आणि मुलांना वाटे. practical submission संपलं की बरेच स्टुडंट्स कॉलेजच तोंड पहात नसत पण इव्हेंट एकही चुकवत नसत. या काळात प्रोफेसर कधी स्टुडंट्स कमी म्हणून शिकवत नसत तर कधी एखाद्या इव्हेंट चे ते इन्चार्ज म्हणून त्यांना शिकवायला वेळ नसे. दुसरं सेमीस्टर कधी संपलं आणि submission सुरू झालं तेच कळलं नाही. Drawing Sheets, Work Shop Job, Assignments,Projects या पैकी आधी कोणते द्यावे आणि नंतर कोणते तेच कळेना. पंधरा दिवस आठ,आठ तास लागून एकदाचे submission पूर्ण केले. काही assignment पूर्ण करायला शर्विकाने मदत केली.तिचं अक्षर माझ्या पेक्षा सुंदर होत, कॉलेज मध्ये असं नेहमीच चालतं. तिथे अक्षर तपासायला वेळ कोणाला? जर्नल पानं भरली की झालं. हा माझा नाही तर Seniors चा अनुभव आहे.

माझ्याJournals, assignments कधी पूर्ण होतात याची बऱ्याच मित्रांना प्रतीक्षा होती. Engineering Drawings मध्ये मला प्रॉब्लेम वाटायचा. कितीही प्रयत्न केला तरी ड्रॉइंग नीट काढले असे वाटत नसे आणि पुन्हा काढण्याचा प्रयत्न केला की ड्रॉइंग शीट काळी मळकट दिसू लागे, माझेच समाधान होत नसे.

माझी भावंडं बऱ्याच वेळा माझ्या खोलीत काही difficulty विचारायला यायची तशी ती मी drawing काढत असताना आली. संजू माझ्या समोर बसून पहात होता. “दादा हे drawing खूप कठीण असते का?” त्याने कुतूहलाने विचारलं.मी त्याला गंमतीने म्हणालो “कसलं कठीण? अरे उभ्या आडव्या तिरक्या रेघा मारल्या की की झालं drawing”. “वा! वा!  असं असेल तर तुला एवढा वेळ का लागतो drawing काढायला?” त्याचा प्रश्न अगदी बिनतोड होता. काही सीनिअर मुले ड्रॉइंग  शीट ग्लास transparancy काढून पूर्ण करण्यासाठी पैसे घेत, तो मार्ग मला मान्य नव्हता. माझ्या ड्रॉइंग शीट मीच पूर्ण केल्या. ड्रॉइंग शिक्षक काय म्हणतील ती चिंता होतीच.

हल्ली मी रानडे बरोबर जाण्याचं टाळत असे त्याचा नेहमी वेगळाच मूड असायचा. एक दिवस त्याने कॉलेज कॅम्पस मध्ये मला गाठलं, “क्या दोस्त, लोमडी दाना नही डालती क्या?” मी रागावून विचारलं,”तुझे दाना डालती है क्या?” तो निर्लज्जपणे हसून म्हणाला, “यार, इतना नशीब कहा इस बंदे का?” त्याच्या आचरट पणाला काय म्हणावं? माझा अवतार पाहून म्हणाला “ए रागावतो काय यार, चल जाता जाता भुर्जी पाव खाऊ.” माझ्या मनात विचार आला,  हा अस्सल ब्राह्मण तरी याला भुर्जी पाव कसा चालतो?”आठवड्याभरात एकदातरी गाडीवर भुर्जी पाव खाल्याशिवाय याचा आत्मा तृप्त होत नसे. त्याने मला बळेबळे ओढून नेलं, “भाऊ, दोन भुर्जी पाव”. त्यांने ऑर्डर दिली. त्याची तोंडाची टकळी सुरू झाली, “स्नेहल, यार Maths घंटा कळत नाही, Derivatives, integration फार लोचा करतात. अरे कोणता formula कुठे वापरायचा अजिबात कळत नाही, आपली तर दांडी गुल होईल यार, काही तरी Solution सांग ना”. त्याचा या विनवणीचा मी काय विचार करणार? मी त्याला भाव खात म्हणालो “There is no short cut to the success”. तसा उखडला, “स्नेहल, भाव खाऊ नको उगाच, मला सांगितलं तर तुझं काही कमी नाही होणार, प्रितमने विचारू दे तिच्या पाठी पळत गेला असतास, आम्ही पडलो फटू आम्हाला का विचारशील?” त्याची बकबक ऐकून कंटाळलो. “अभय, please stop this, I can’t tolerate it.” तू जा की प्रीतम सोबत नाही तर गाठ की कुणी GirlFriend, माझ्यावर का जळतोस?” अभय वरमला. भुर्जी पाव आला आणि विषय मागे पडला. मला त्याचा problem कळला. Maths-II ला,बऱ्याच मुलांना difficulty येते यात काही नवल नव्हतं, मी त्याला दिलासा दिला, “अभय, उद्या तु आमच्या घरी ये मी तुला की पॉईंट दाखवतो, तु मागील वर्षीच्या दोन-तीन प्रश्नपत्रिका सोडव, I will help you, don’t worry, you will get through”. तो माझ्यावर खूष झाला”. यार तूच खरं दोस्त आहेस आपला, काय म्हणतात ते, The Friend in need, the Friend indeed. बरोबर ना?” आम्ही दोघं जोराने हसलो, ते पाहून तिथून पास होणाऱ्या मुलींचा घोळका,

जाता जाता शेरे बाजी करून गेल्या, “बघ कसे हसतात आपल्याकडे पाहून, बावळट मेले, मुली

पहिल्या नाहीत का कधी?” इतकं ऐकल्या नंतर उत्तर दिलं नसत तर तो रानडे कसला! तो शुक शुक करत म्हणाला, “ओ, काकू, तुम्हाला पाहून हसायला तुम्ही काय अप्सरा लागून गेला काय? आम्ही आमच्या जोकवर हसत होतो, कळलं ना?” त्या मुली रागाने निघून गेल्या.

आम्ही भुर्जी पाव संपवून निघालो.लोकल ट्रेनने आम्ही घरी यायला निघालो, मी माटुंगा स्टेशन वर उतरलो, अभय charni रोडला गेला, तो गिरगाव, मंगलवाडीत रहात होता. परीक्षा जवळ आली होती त्या मुळे सगळा वेळ प्रश्न पत्रिका सोडवण्यात जात होता. तरी Practical examचं Time table अजून लागलं नव्हतं.

मी अभयला फोन करून माहिती घेत होतो. एक दिवस अभय सकाळीच स्कूटर घेवून घरी आला, मोगल लेन मधील माझा पत्ता त्याला सहज मिळाला ह्याच मला नवल वाटलं. तो आला तेव्हा मी माझ्या रूम मध्ये होतो. शर्वीका आणि संजू शाळेत गेले होते. आजीनेच त्याला माझ्या खोलीत आणले. तो येणार म्हणून त्यांनी मला रात्री WhatsApp केला होता पण इतक्या सकाळीच येईल असं वाटल नव्हत.

आजीने त्याला चहा दिला.घरी कोण कोण असतात विचारपूस केली. आमच्या स्नेहालचा अभ्यास चाललाय ना? अशी त्याच्याकडे विचारणा केली.आजी गेल्यावर तो पोट धरून हसला. दोघं अभ्यासाला लागले, मी  लायब्ररी मधून मिळवलेले questions papers अभयला दाखवले आणि त्याला प्रॉब्लेम सोडवायला सांगितले, अभयची गाडी दर मिनिटाला अडत होती, मी त्याला त्याने तयार केलेले फॉर्म्युला चार्ट दाखवले, त्याला एक, दोन problem सोडवण्यासाठी मदत केली. तरीही अभयची गाडी सारखी अडत होती, प्रत्येक वेळेस substitution कसं करावं ते काही केल्या त्याच्या डोक्यात जात नव्हत.

ते अभ्यास करत असताना राणीची आई तिथे फेरी मारून गेली पण तिने त्यांना डिस्टर्ब केले नाही.अभयने त्याला दोन तीन वेळा ह्या काकू कोण ? त्या फेऱ्या का मारतात असं विचारल. तसं मी म्हणालो , “आमच्या काकुच्या नातेवाईक आहेत त्या, इथेच राहतात. हे बघ तू disturb होवू नको, तुला Maths जमलंच पाहिजे. अभ्यास करता करता दुपार झाली तसं आजी खोलीत येवून म्हणाली, “मुलांनो जेवून घ्या मग करा अभ्यास बरं, भुकेल्या पोटी अभ्यास होईल का? चला मी वाढते”.

आम्ही दोघं जेवायला बसलो, आजीने पोळ्या, घेवड्याची भाजी, टोमॅटो कोशिंबीर, पापड असं छान जेवण केलं होत, आजीने आग्रहाने आम्हाला जेवायला वाढलं. जेवून दोघं घराबाहेर पडलो, ” आजी जरा पाय मोकळे करून येतो ग”. असं म्हणत आम्ही बाहेर पडलो, इतक्यात संजू आणि शर्विका आले, त्यांनी माझा हात धरून विचारले, “दादा कुठे जातोस?” मी, त्यांच्या पाठीवर थोपटत म्हणालो, “अरे कुठे जाणार,जरा पाय मोकळे करून येतो,जा तुम्ही घरी आजी वाट पाहात असेल”.

अभय आणि मी  मेन रोड पर्यंत फिरून आलो, येता येता अभयने मला ला विचारले,”अरे स्नेहल तुझे आई, बाबा दिसले नाही ते!” मी त्याच्याकडे न पाहताच  म्हणालो “मी लहान असतानाच माझे आई बाबा वारले, मला ते आठवत देखील नाही. माझे काका काकू सर्व पाहतात, तेच माझे पालक” हे सांगताना माझे डोळे भरून आले. अभयला वाईट वाटलं,” sorry Yaar, मला नव्हतं माहित हे”. आम्ही घरी आलो, अभय जास्त काळजीपूर्वक प्रॉब्लेम सोडवत होता. पाच-साडेपाच वाजले तसा आजीने चहा आणून दिला,”मुलांनो काही खाणार का?

स्नेहल बाळा, बिस्किट्स आणू का?” आम्ही काही म्हणायच्या आधी आजी kitchen मधून बिस्किट्स घेऊन आली. सात वाजले तसा अभय आवरत म्हणाला,”स्नेहल,Yaar खूप हेल्प झाली, I will not forget, sorry for that all you have suffer.” त्यानी स्नेहल ची पाठ थोपटली, “I am Proud of you my friend”. तो निघून गेला.

 मला आत्ता खूप हलक हलक वाटत होत, “काय झालं, आपण खरं तेच म्हणालो. नाहीत आई-बाबा, निदान खोटं सांगत बसणं आणि पळवाट शोधत बसण्यापेक्षा कधीही चांगलच की”. मी स्वतःशीच पुटपुटलो. आज एक वेगळाच आत्मविश्वास मला वाटत होता आणि खरंच आपण काका, काकू यांना आई बाबा म्हटलं तर कोणाचं बिघडणार आहे? मी स्वगत बोलल्या प्रमाणे माझ्याशीच बोललो.

पुढचे तीन दिवस मी अगदी निवांत होतो. शांत वातावरणात माझा अभ्यास सुरू होता. काका काकू माझी चौकशी करून जात पण माझी परीक्षा जवळ आली आहे याचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी राणीच्या आईला तिथे येण्याची बंदी घातली होती. ते नसतील तेव्हा राणीची आई हळूच दाराचा आवाज होणार नाही अशा बेताने मला पाहून जायची. कधी कधी मला ती येवून गेल्या नंतर दारातून येणाऱ्या प्रकशात अडथळा आला की कळे. पण राणीच्या आईला विचारावं अस वाटत नसे. मी घरी नसेन तेव्हा राणीची आईच माझी खोली आवरून ठेवत होती. तिची टापटीप मला आवडत नव्हती कारण माझ्या नोट बुक्स मला शोधाव्या लागत. पण ती खोली स्वच्छ करून गेली की खोलीत वेगळाच गंध दरवळत राही.

गेल्या तीन दिवसात मी दोन विषयाचे तीन पेपर सेट solve केले होते.आता थोड आवरून बाहेर पडावं म्हणून मी तयार होत होतो इतक्यात मला अभयचा कॉल आला. मी मोबाईल घेतला “हॅलो! अभय, काय म्हणतोस?” ” काय! काल  practical Time table लागल. काय? काल Whatsap केला! अरे  दोस्त नाही पहिला, अरे मी मोबाईल silent वर ठेवला होता, अरे उगाच disturb नको म्हणून, काय? उद्या कॉलेजला यायचं म्हणतोस! कधी? किती वाजता? —— दहा वाजता, बरं बरं, अरे दोस्त मी लगेच निघणार बर का,मला तीन

सब्जेक्ट कव्हर करायचे आहेत. काय? काय म्हणतो? maths जमते, अरे वाह! प्रगती झाली की!” Bye then, उद्या sharp दहा.”

माझा कॉल संपला तसं आणि मी मोबाईल ठेवणार होतो तो माझे मिस्डकॉल कडे लक्ष गेलं, प्रितमचा कॉल दोन तास अगोदर येवून गेला होता. काय करावं,To be or not to be,”  मोबाईल तसाच धरून बसलो होतो, एवढ्यात मोबाईल व्हायब्रेट झाला, तो प्रितमचाच कॉल होता, मी क्षणभर ignore केल, पुन्हा मोबाईल व्हायब्रेट झाला, माझ्या नकळत मी मोबाईल कानाला लावला, “हॅलो बोल प्रीतम कशी आहेस? काय? मोबाईल का उचलला नाही? अग मी बिझी आहे, पेपर solve करत होतो काय? तुझी चौकशी? कशाची? अग तू काय युरोपला गेली होतीस का? Sorry प्रितम अग मी बिझी आहे, गेले तीन दिवस मी घराबाहेर पडलो नाही. आणि तू म्हणतेस कॉलेजला आलो नाही? कमाल आहे.बर उद्या येणार आहे Practical exam time table पाहायला.Bye see you tomorrow.” मी मोबाईल ठेवला, शरीरातून गोड शिरशिरी दौडत गेली, मलाच कळेना हे काय? का अस एकदम उत्साही वाटतंय? मी आरश्यासमोर जाऊन उभा राहिलो. कितीतरी वेळ मी आरश्यात उगाचच स्वतःचा चेहरा न्ह्याहळत होतो, तेवढ्यात आजी दार लोटून आत आली, “अरे चहाबिहा काही हवंय की नको, नुसता अभ्यास, अभ्यास किती करायचा? जा बाबा, चहा घे आणि जरा पाय मोकळे करून ये, म्हणजे बर वाटेल हो”. मी तंद्रीत होतो त्यामुळे आजीला काहीच प्रतिसाद दिला नाही.

मी आजीने आणलेला चहाचा कप  तोंडाला लावला, आजी गेल्याची खात्री पटल्यावर मी केसांवर फणी फिरवली. मी उगाचच आरशात पुन्हा निरखून पाहिले,का कुणास ठाऊक पण वेगळाच कॉन्फिडन्स मला वाटत होता. मी बाहेर पडलो. माझ्या खोली बाहेर ती उभी होती, मला पाहून गोड हसली, मी तिला हसून प्रतिसाद दिला. आज मी  स्वतःवर खूष होतो. “मी कोण?” ची निराशा जणू मी झटकून टाकली होती.

रात्री काका,  काकू दोघंही माझ्या खोलीत आली.त्यांच्या हातात एक पेपर बॅग मध्ये बॉक्स होता.दोघं पलंगावर बसली, काकूने तो box त्याच्या माझ्या हाती दिला. “काय आहे काकू?” काकू हसली, “पहा की तूच.” मी  पिशवीतून box काढला, Reebok चे shoes, “काकू एवढे महाग shoes मला!” “हो, तुलाच, तू काकूला काय promise केलंय आठवतंय ना? We want our child to prove his talent, will you?”,  काका, काकू च बोलणं ऐकून फक्त हसले, त्यांनी माझ्या पाठीवर थोपटत काकूच्या म्हणण्याला संमती दिली. “स्नेहल, बाळा, तुझा अभ्यास कसा चाललाय? बघ तुला नेहमीच top करायचं आहे, तुझ्याकडे पाहूनच तुझी भावंड पुढे जातील,खर ना?” काका माझ्याकडे पहात म्हणाले.मी मान डोलावली,तसे हसून म्हणाले, चल, आम्ही निघतो, तुला shoes आवडले की नाही काकूला जरूर सांग.” ते निघणार होते, तो मी माझी Practical exam declare झाल्याचे सांगितले आणि त्यासाठी उद्या मी time table पाहायला जात आहे असेही सांगितले. त्यांनी डोक्यावरून हात फिरवला All the Best म्हणाले आणि निघून गेले. रात्री मी physics वाचायला घेतलं तर डोळ्या समोर प्रितम दिसू लागली, तिचा विचार झटकून मी मोठ्यांने defination वाचायला घेतल्या तर काकूचे शब्द कानात घुमू लागले.  “स्नेहल, काकूला काय promise केलंय आठवतंय ना! काय करू मी या प्रितम पासून सुटका करून घेतली पाहिजे नाहीतर मला घरी तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. विचाराने मला दरदरून घाम फुटला, मी तांब्याभर पाणी घटा घट प्यायले.मला दारा बाहेर कुणाची तरी सावली जाताना दिसली. मी घाबरलो, मला तिने पाहिले तर नाही ना. मी लाईट काढून झोपण्याचा प्रयत्न केला. विचार चक्र डोक्यात फिरू लागली. काका, काकूचे प्रेम. त्यांनी माझ्यावर  टाकलेला विश्वास खरा करण्याची जबाबदारी मोठी होती आणि दुसरीकडे प्रितम तिची ती प्रेमळ, भावूक आणि लोभस नजर चुकवून कॉलेजला जाणे शक्य नव्हते. कधी डोळा लागला ते कळले नाही. मोबाईल अलार्म वाजला आणि मी दचकून जागा झालो.पाच वाजले होते. मी बेड आवरून ब्रश केला, इतक्यात आजी चहा घेऊन आली. “स्नेहल, धर , हा गरम गरम चहा घे, म्हणजे झोप जाईल. “आजी तू एवढ्या सकाळी का उठते? मला नसला चहा तरी चालेल की.” अरे तुझी भावंडे उठतात हो ,काल पासून, म्हणतात दादा बरोबर आम्हालाही उठव अभ्यास करायला. त्यांना देते चहा, नाहीतर पेंगत बसून अभ्यास कसा करणार?” “आजी, तू पण मोठी विनोदीच आहेस.” बोलणं न ऐकताच  आजी निघून गेली मी माझ्या अभ्यासाला सुरुवात केली. मनात कोणताच विचार आणायचा नाही, अस मी ठरवलं. फक्त अभ्यास आणि अभ्यास, तास भर तरी  मी physics ची examples सोडवत होतो, चांगली लिंक लागली होती, Forces chapter सुरू केलं आणि पान पालटले तर तिथे मला एक पिंपळाचे सुके पान दिसले सहज उचलून पाहिले तर त्यावर पेन्सिल ने “I Love You” लिहिले होते. ते पाहून मी दचकलो हे काम नक्की तिचेच असावे, practical करतांना तिने हा खोडसाळपणा केला असावा.

जर काका किंवा काकूंनी सहज पुस्तक चाळले असते तर काय शोभा झाली असती हे आठवून अंग भिजले. काय म्हणावं हिच्या daringला. ते पिंपळ पान मी माझ्या wallet मध्ये ठेवले, याचा जाब तिला विचारायलाच हवा, मी मनातच ठरवले. अगदी प्रयत्नाने मी कशी बशी Physics ची चार chapters पूर्ण केली.

माझे सर्व आवरून मी कॉलेज ला जायला निघालो .आजीने मला tiffin box आणि पाण्याची bottle दिली. मी कांदिवली स्टेशनला उतरून बसची वाट पहात होतो. इतक्यात माझा मोबाईल वाजला, पाहतो तो प्रितमचा कॉल होता, कोणी तरी मला हाक मारली, मी पाहिले स्टॉप समोर प्रितम बाईक वर बसून हाक मारत होती. हेल्मेट असल्याने तिचा चेहरा नीट दिसत नव्हता. तिने पुन्हा हाक मारली, उगाच शोभा नको म्हणून मी तिच्या दिशेने गेलो. मला पहात म्हणाली, “चल पटकन बस.” मी तिला नकार देत म्हणालो “तु निघ पुढे मी येतो बसने.” ती ओरडत म्हणाली “भाव नको खाऊ, बस तो बघ मामा येतोय आपला.”  तिला तिच्या mirror मध्ये traffic हवालदार येताना दिसत होते. मी तिच्या मागे बसलो तशी तिने बाईक सुरू केली. मी तिच्या पासून अंतर ठेऊन बसलो होतो पण स्पीडब्रेकर वर बाईक डुलत होती आणि तिच्या पाठीचा स्पर्श मला जाणवत होता. माझ्या अंगातून झिणझिण्या जात होत्या. मला काय होत आहे ते कळत होतंही आणि नाहीही. तो स्पर्श मला हवा हवासा वाटू लागला.

Tags:

216 Comments

 1. कॉलेज मध्ये अभ्यास आणि हार्मोन्स बदलामुळे विरुद्ध लिंगी व्यक्तीच आकर्षण ज्याला प्रेम हे गोड नाव दिल जातं. मनाची घालमेल चांगली व्यक्त केलीय.अभिनंदन. ? लिखाणाला शुभेच्छा. ?

 2. Thanks on your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you can be a great author.I
  will ensure that I bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage you to definitely continue your great job, have
  a nice weekend!

 3. Cinsel ilişkilerimde terlemeni, biraz zorlanmanı bekliyorum.
  Karşısında escort bayan görünce iki dakika içerisinde çözülen erkekler ile birlikte olmayı genelde tercih etmiyorum.

  Görüşme esnasında aceleye getirip sizi hemen göndermenin çabasında olmayıp,
  sizinle sevgiliniz gibi görüşüyorum. Ve haklı olarak 2 dakika işini
  halledip bırakıp gidecek erkekler ile de görüşmek istemiyorum.

  Ne kadar bu işi para için yapıyor olsak da tüm
  bayanlar gibi bizimde hislerimiz var. Benim önceliğim yatakta doyumsuz şekilde sevişebileceğim erkekler ile düzenli olarak görüşmek.

 4. Bahçeşehir psikoloji olarak İstanbulun bir
  çok ilçesinde hizmet vermekteyiz. Başta beylikdüzü pedagog,
  avcılar psikolog, küçükçekmece psikolog olmak üzere hizmet
  vermeyi sürdürüyoruz. Psikolojik danışmanlık hizmeti almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 5. Bahçeşehir psikoloji olarak İstanbulun bir çok ilçesinde hizmet vermekteyiz.
  Başta beylikdüzü pedagog, avcılar psikolog, küçükçekmece
  psikolog olmak üzere hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Psikolojik danışmanlık hizmeti almak için hemen bizimle
  iletişime geçebilirsiniz.

 6. Bahçeşehir psikoloji olarak İstanbulun bir çok ilçesinde hizmet vermekteyiz.
  Başta beylikdüzü pedagog, avcılar psikolog, küçükçekmece
  psikolog olmak üzere hizmet vermeyi sürdürüyoruz.
  Psikolojik danışmanlık hizmeti almak için hemen bizimle iletişime
  geçebilirsiniz.

 7. BİZLERİ DAHA YAKINDAN TANIYINIZ
  Web tasarım Bizler 15 yıllık tecrübemiz
  ile siz müşterilerimizin hayal ettiği hedeflediği olması gerektiği yere
  googlede ilk sıralara yükselttik.

  Bizler gücümüzü sizlerden alıyoruz.

  MİSYONUMUZ
  Mersin web tasarım Kısa zaman içerisinde çok büyük gelişmeler gösteren internet teknolojisinde siz müşterilerimizle beraber çözüm odaklı
  çalışarak iş hacminize yönelik en uygun projeleri öneriyoruz.

  TESLİMAT
  Projenin teslimat süresi projenin zorluk derecesine bağlıdır.
  Belirlenen tasarım grafikerler tarafından tasarlanır size
  sunulur beğendiğiniz takdirde web tasarımcılarımız kodlamaya başlarlar proje bittiminde sizleri ofisinizde ziyaret ederek sunumumuzu gerçekleştirip
  teslimatımızı yaparız.

 8. Firmamız müşterilerine İstanbul ankara nakliyat hizmetini en profesyonel şekilde ekonomik fiyatlar ile sunmaktadır.
  Firmamızın profilini inceleyip uzman ekibimizin hizmetlerinden en kolay
  şekilde yararlanabilirsiniz.

 9. Ankara ilinde sizlere en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz.
  Güvenilir ve en iyi işçiliğimizle sizlere, sayısız referanslarımızı sunarak ankara kanal
  açma hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ankara tıkalı kanal açma, ankara tıkanıklık
  açma, ankara tıkalı tuvalet açma ve ankara kanal temizleme alanlarında ustalıkla sizlere en iyi kanal açma işçiliğini sunuyoruz.

  Evinizdeki giderlerde oluşan tıkanıklık sorunları, uzman kanal açma ekibimizle, kaliteli işçilik ve en iyi kanal açma ekipmanları ile
  çözülmektedir. tuvalet, banyo, mutfak gibi yerlerde oluşan tıkanıklık
  sorunları kanal açma hizmeti ile açılmaktadır.
  Mekanlarınızda oluşan bu gibi sorunları ankara içinde en profesyonel kanal açma
  ekibi ile kısa sürede çözülmektedir.

 10. Ankara ilinde sizlere en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz.
  Güvenilir ve en iyi işçiliğimizle sizlere, sayısız referanslarımızı
  sunarak ankara kanal açma hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ankara tıkalı kanal açma,
  ankara tıkanıklık açma, ankara tıkalı tuvalet açma ve ankara kanal temizleme alanlarında ustalıkla sizlere en iyi kanal açma işçiliğini sunuyoruz.

  Evinizdeki giderlerde oluşan tıkanıklık sorunları,
  uzman kanal açma ekibimizle, kaliteli işçilik ve
  en iyi kanal açma ekipmanları ile çözülmektedir. tuvalet, banyo, mutfak gibi yerlerde oluşan tıkanıklık sorunları kanal açma hizmeti ile açılmaktadır.
  Mekanlarınızda oluşan bu gibi sorunları ankara içinde en profesyonel kanal açma ekibi ile kısa sürede çözülmektedir.

 11. KoSembol olarak sizler için bir çok clan sembollerini ücretsiz
  şekilde sunuyoruz. Bir çok şeffaf clan sembolleri, knight online clan symbol ve daha binlerce içerik
  sizler için paylaşıldı ve paylaşılmaya devam edicek.

  Ücret karşılığında bir çok web site bu hizmeti sağlarken biz tamemen ücretsiz ve en yeni en kalileti 2021 clan simgeleri
  yapıyoruz. El emeği göz nuru bu symboller siz değerli oyuncular için bir marka olucaktır.
  Sizlerle bir ömür boyu aile ortamında olacağımızdan hiç şüphemiz yok.

 12. Bir çok firma ve kişi backlink paketleri satıyor lakin müşteri memnuniyetini ve planlı bir çalışma yapmadan sadece bas geç mantığını uyguluyor.

  Biz sizler için web sitenize özel link ağları ve
  sadece size özel ve web sitenizin kategorisine uygun bir backlink ağı
  sağlıyoruz.

  SEO ve Backlink alımlarında web sitenize uygun ve doğru bir link inşaatı yapılmasına dikkat etmelisiniz.
  Yapılan bu özenli çalışmalarda istenilen anahtar kelimenin ilk sayfalara geleceğini unutmayınız.

 13. İnsanların internetten para kazanma yolları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaları adına sürekli olarak araştırmalar
  yapan iguanabey sitesi ile sizler de artık boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz.
  Bu sayede evinizde bilgisayarınızdan oturduğunuz yerden belirli masraflarınızı karşılayacak kadar
  gelir elde etmeniz mümkün olacaktır.

 14. backlink paketleri backlink paketleri backlink paketleri backlink paketleri
  backlink paketleri backlink paketleri backlink paketleri
  backlink paketleri
  backlink paketleri backlink paketleri backlink paketleri backlink paketleri

 15. Merhaba beyler Gaziantep escort bayan arayan erkekler için en ideal bayan partner arama sayfasına hoş geldiniz, burada ki Gaziantep escort ilanları tammamen gerçek tanıtımlardan oluşmaktadır.

 16. Şirketimiz şehirler arası lojistik hizmetlerinde değerli müşterilerine ambar ve komple ürün ve yük
  gönderimlerini en kolay hale getirmek için istanbul antalya ambarı hizmetini
  açarak yeni teknolojik araçlarımız ile İstanbul Antalya
  ve bölgesine şehirler arası taşıma parsiyel ve komple gönderimler yapmaktadır.
  Firmamız ile iletişime geçerek adresten yüklerinizi
  & ürünlerinizi aldırabilir ve yeni adresine en kısa sürede sevk ettirebilirmisiniz

 17. Firmamız şehirler arası nakliye hizmetlerinde siz değerli müşterilerine ambar ve parsiyel gönderimlerini kolaylaştırmak için İstanbul Antalya ambarı hizmetini açarak yeni model teknolojik araçlarımız ile
  İstanbul Antalya ve Muğla bölgelerine şehirler arası taşıma parsiyel ve komple gönderimler yapmaktadır.

  Firmamız ile iletişime geçerek adresten yüklerinizi & ürünlerinizi aldırabilir ve yeni adresine
  en kısa sürede sevk ettirebilirmisiniz

 18. Dilerseniz Google Sites Sayfası Açıp Bütün Çalışma Buraya Yapılır, Dilerseniz
  Sizlerin Paravan Web Adreslerinize Çalışma Yapabiliriz.

  Bu paket orjinal web siteniz için UYGUN DEĞİLDİR.
  Paravan çalışmalar her daim daha iyi olucakdır.

  ANAHTAR KELİMENİN OLDUĞU MAKALE: [ NOT UZUN UZUN DESTAN YAZMAYIN 50 İLE 75 KELİME KAFİDİR. ]

  Marlboro nın üreticisi Phillip Morris International,
  ın ürettiği tütün tabanlı buharlaştırıcı iqos elektronik sigara Dünyada
  ve Ülkemizde satışa sunuluyor.

  Tütün devi tarafından 21 Kasım 2014 de Nagoya Japonyada bulunan fuarda tanıtılan cihaz ayrıca İtalyada satışa sunulmuştu.
  Bu iki test pazarı, şirketin IQOS’u indirgenmiş riskli ürün piyasasında
  hali hazırda popüler olan elektronik sigara ile gerçekten rekabet
  edebilecek olup olmadıklarına dair bir fikir vermiştir.
  Phillip Morris CEO’su André Calantzopoulos, şirketin “yıllar boyu en büyük büyüme fırsatı” olduğuna inanıyor.

  IQOS elektronik sigara, ikinci nesil buharlaştırıcıya çok benziyor
  ancak işlevselliği açısından modern elektronik sigaralardan farklı durumdadır.
  Nikotin seviyesini ve aromasını kendiniz belirlediğiniz
  e-likit yerine, yüksek sıcaklıklarda ısıtılan ama yakılmayan küçük Marlboro sigarası şeklindeki gerçek tütün kullanılır.
  “HeatSticks” olarak adlandırılan minyatür sigaralar, IQOS elektronik ısıtma cihazına
  yerleştirilir ve Marlboro ismi yazılı
  olan filtre dışarıda bırakılır.

  Tütün sigarası normal şartlarda yakıldığında 800 dereceye ısı üretiyor,
  ancak IQOS tütünü 350 dereceye kadar ısıtıyor ve ağızınızda tütünden aromalı buhar çıkıyor.

  Dilerseniz sitemiz üründen iqos ve heets
  ürünlerini satın alabilirsiniz

 19. One Hit Wonder Premium Likitler

  One hit wonder likit fiyat Ağız sulandıran bir likit arıyorsanız, One Hit Wonder’dan başkasına bakmayın, aramanız burada bitiyor.
  Los Angeles, Kaliforniya’da el yapımı olan One Hit Wonder
  E-Liquid ve One Mad Hit E-Liquid, sadece % 100
  ABD’de yetiştirilen ve sıvı nikotin eklenmiş TruNic dahil olmak üzere en iyi malzemeleri içerir.

  One Hit Wonder Eliquid, tüketiciye mutlak en düşük fiyata en kaliteli, lezzetli şekerli likit üretir.

  THIRST-QUENCHING LİKİTLERİ

  Mart 2015’te One Hit Wonder, Muffin Man Likitinin piyasaya sürülmesiyle
  dünyayı fırtınaya soktu. One Hit Wonder: Man ejuice (eski adı Milk
  Man e Juice), Rocket Man, Magic Man Ejuice, Man My
  e suyu, Police Man e Juice ve meyve suyu Box Limited Edition One Mad Hit.
  One Hit Wonder E-Liquid, Endüstri standartlarını yeni bir seviyeye yükseltiyor.
  Vereceğiniz en akıllı kararlardan biri.

 20. Türkiyenin en güzel rus escort bayanların oldugu web sitemizde en güzel
  istanbul rus escort bayanları ile tasırak eşsiz gecelere imza atailirsiniz.

  Eve gelen istanbul rus escort bayan numaralarını sitemizde
  bulabilirsiniz ve türkçe bilen istanbul rus escort bayanlar ile tanısabılırsınız.

 21. Türkiyenin en güzel rus escort bayanların oldugu
  web sitemizde en güzel istanbul rus escort bayanları ile
  tasırak eşsiz gecelere imza atailirsiniz.
  Eve gelen istanbul rus escort bayan numaralarını sitemizde bulabilirsiniz ve türkçe bilen istanbul rus escort bayanlar ile tanısabılırsınız.

 22. Selam arkadaslar hoşgeldin bonusu veren bahis siteleri ile kazanlarınızda tavan yapacaksınız en iyi hoşgeldin bonusu veren siteler listesi sitemizdedir.

  Sizlerde bu bonustan faydalanmak için sitemizdeki bahis siteleri
  ilanlarına göz atınız.

 23. Ankara oto kurtarma ve Ankara oto çekici firması olarak
  Yol yardım ve oto kurtarıcı hizmeti ile
  şehirler arası çoklu oto taşıma ve transfer hizmetini 7 Gün 24 Saat yapmaktayız.

  Ankara yol yardım firmamız en yakın çekici ve en uygun fiyat garantisi ile çalışmaktadır.

 24. Ankara oto kurtarma ve Ankara oto çekici firması
  olarak Yol yardım ve oto kurtarıcı hizmeti ile
  şehirler arası çoklu oto taşıma ve transfer hizmetini 7 Gün 24 Saat yapmaktayız.

  Ankara yol yardım firmamız en yakın çekici ve en uygun fiyat garantisi ile
  çalışmaktadır.

 25. sikiş sitesi sikiş sitesi sikiş sitesi sikiş sitesi sikiş sitesi sikiş sitesi sikiş
  sitesi sikiş sitesi sikiş sitesi
  sikiş sitesi sikiş sitesi sikiş sitesi sikiş sitesi sikiş
  sitesi sikiş sitesi sikiş sitesi sikiş
  sitesi sikiş sitesi

 26. Perabet sayfamıza hoş geldiniz. Sende hızlıca Perabet bahis
  sitesine giriş yapmak için Perabet sayfamızı ziyaret edin ve Perabet yeni adresi bağlantısına ulaşın. Perabet
  sayfası olarak sizlere tamamen güncel ve güvenli Perabet giriş bağlantısı sunuyoruz.

  Hemen tıkla, Perabet bahis sitesine giriş yap.

 27. PashaGaming sayfamıza hoş geldiniz. Sende hızlıca PashaGaming
  bahis sitesine giriş yapmak için PashaGaming sayfamızı ziyaret edin ve PashaGaming yeni adresi bağlantısına ulaşın. PashaGaming sayfası olarak sizlere tamamen güncel ve güvenli
  PashaGaming giriş bağlantısı sunuyoruz. Hemen tıkla,
  PashaGaming bahis sitesine giriş yap.

 28. Denizli escort mu arıyorsunuz? Denizli escort kızları ve denizli
  escort numaraları sitemizde paylaşıldı.
  Denizliescadresi.com sitemizi ziyaret et, denizlinin en elit denizli escort kadınlarına ulaş.
  Denizli escort arayanlar için birebir site.

 29. Cami halıları son derece önemli ürünlerdir.
  Kaliteli yapılarıyla bunların dayanıklı ve uzun süreli katkı sağlaması gerekir.
  Bu tür yapılar çeşitli modellerle karşımıza çıkmaktadır.
  Genel olarak saflı ve seccadeli olanlar tercih edilmektedir.
  Cami halısı alımı sırasında birçok detaya özen gösterilmelidir.
  Ürünlerin dokuma süreçleri oldukça zor ve zahmetlidir.

  Bununla birlikte birçok yönden mali açıdan fazlalık
  ortaya çıkabilir. Cami halısı fiyatları bu tür nedenlerden dolayı farklı şekillerde hesaplanır.

  Bu sayede bütçe durumu kontrol edilerek, uygun olan ürünler anında tedarik edilebilir.
  Ortama uyumlu olması gereken bu tür halılar, uzun süre kullanılabilmelidir.

  Hızlı şekilde bozulma yapanlarsa sürekli olarak değişimi zorunlu duruma getirir.

 30. Meritroyalbet sayfamıza hoş geldiniz. Sende hızlıca Meritroyalbet bahis sitesine giriş yapmak için Meritroyalbet sayfamızı ziyaret edin ve Meritroyalbet yeni
  adresi bağlantısına ulaşın. Meritroyalbet sayfası
  olarak sizlere tamamen güncel ve güvenli Meritroyalbet giriş bağlantısı sunuyoruz.
  Hemen tıkla, Meritroyalbet bahis sitesine giriş yap.

 31. Meritroyalbet sayfamıza hoş geldiniz. Sende hızlıca Meritroyalbet bahis
  sitesine giriş yapmak için Meritroyalbet sayfamızı ziyaret edin ve Meritroyalbet yeni adresi bağlantısına
  ulaşın. Meritroyalbet sayfası olarak sizlere tamamen güncel ve güvenli
  Meritroyalbet giriş bağlantısı sunuyoruz. Hemen tıkla, Meritroyalbet bahis
  sitesine giriş yap.

 32. Cami Halısı Türleri

  Cami halısı, ortam ferahını yansıtan ve insanlara çeşitli ayrıcalıklar sağlayan ürünlerdir.
  Günümüzde onlarca çeşidiyle karşımıza çıkmakta olup, her biri çok farklı yönlerde kullanılır.
  Genel olarak cami içerisinde birçok alanı kaplayacağı için fazlaca alınması gerekebilir.

  Cami halıları seçimi yapılırken önemli olan bir diğer husussa maliyetidir.
  Ürünlerin uygun fiyatlı olması, süreç serisinde kolaylık sağlar.
  Genel olarak dayanıklı yapı da olan bu tür ürünlerin,
  fiyatlandırma seçenekleri de önemlidir. Cami halısı fiyatları belirli bir düzende seyretmekte olan ve uygun fiyatlı seçeneklerle karşımıza çıkan türlerdir.
  Bu sayede kolayca alınmaktadır

 33. Özel Dikim Cami Halıları

  Camı halısı uygun desenlerle ve renklerle hazırlanması gereken ürünlerdir.

  Özellikle bu tür ürünlerdeki kaliteli
  kumaş, kullanım açısından fayda sağlar. Bu tür halıların farklı modellerle özel
  bir şekilde dikilmesi mümkündür. Bunun dışında oldukça doğal
  ve sade yapılarıyla hazırlanmaları ve müşteri
  memnuniyetine sunulmaları da mümkündür. Günümüzde bu tür ürünlerin camilerde kullanılması zorunludur.
  Cami halısı fiyatları belirli koşullar göz
  önünde bulundurularak hesaplanır. Genelde seccadeli modelleri tercih edilir.
  Bunun yanında stokta olan ürünleri beğenmemeniz ve yeni bir
  halı diktirmek istediğiniz zamanlarda destek talebinde bulunmanız mümkündür.
  Cami halıları üretim sırasında çeşitli zorluklar meydana getiren ve meşakkatli
  işlerdir.

 34. Cami halısı alımı yapılırken ortamın durumu
  da gözetilmelidir. Bu doğrultuda kaliteli ürünlere ulaşılacak
  ve eksiksiz bir şekilde hizmet sağlanacaktır.

  Gelişen teknolojiyle birlikte, bu tür ürünlerinde onlarca çeşidi oluşturulmuştur.
  Camilerde kullanılan halıların alttan ısıtma sistemine karşı dayanıklı
  olması gerekir. Bulunan halıların bu tür sistemlere uyumlu, tüylenme yapmayacak
  şekilde dokuması yapılmıştır. Bu sayede sürekli kullanım sırasında olumsuzluklar ortadan kalkacaktır.
  Cami halıları çeşitli süreçler sonucu oluşturulmakta ve bu süreçler
  bazı durumlarda çok uzamaktadır. Cami halısı fiyatları bu doğrultuda fazlaca değişiklik gösterebilir.
  Tüm bu detaylara özen gösterilmeli ve gerekli ürünlere ulaşılmalıdır.

 35. Cami halıları belirli şekiller ve modellemelerle karşımıza çıkmaktadır.
  Özellikle saflı türleri cami içerisinde en uygun görülen ve en ilgi çeken türdür.
  Bu tür işlemler günümüzde birçok kişi tarafından uygulanır.
  Gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte cami halısı üretimi
  sıklaşmış ve en hızlı duruma gelmiştir.

  Bu sayede alınan sonuçlar neticesinde başarılı bir süreç oluşturulmuştur.

  Günümüz şartlarında birçok destek hizmeti vardır.
  Cami halısı fiyatları incelenerek alınacak olan modeller sayesinde,
  estetik görünüm elde edilmesi doğal ve en iyi şekilde gerçekleştirilir.

 36. Ankara oto kurtarma ve Ankara oto çekici firması olarak Yol yardım ve oto kurtarıcı hizmeti ile
  şehirler arası çoklu oto taşıma ve transfer hizmetini 7 Gün 24 Saat yapmaktayız.

  Ankara yol yardım firmamız en yakın çekici ve en uygun fiyat
  garantisi ile çalışmaktadır.

 37. Camilere Halı

  Cami halıları çeşitli seçeneklerle karşımıza çıkan ve önemli özelikleri bulunan ürünlerdir.

  Özellikle dayanıklı yapılarda olmaları, uzun süreli kullanım fırsatı sağlar.
  Normal ev halılarına bakarak çok daha uzun süre kullanılması gereken bu tür ürünler
  yapılarıyla modern çağa ayak uydurmuşlardır. Farklı renk seçenekleriyle karşımıza çıkan bu tür ürünler, cami
  içerisine uyum sağlamalıdırlar. Cami halısı alırken dikkatli
  olunmalıdır.

  Bu tür ürünlerin görünümleri kadar yapımında kullanılan malzemelerinde önemi vardır.

  Özellikle yünlü modeller sıcak havayı tutar ve korur.

  Bu sayede uzun süre ortamların sıcak kalması sağlanır.
  Cami halısı fiyatları oldukça farklı çeşitlerdedir.

  Bununda en temel nedeni halıların farklı özelliklere ve modellere sahip olmasıdır.

 38. Modelli Cami Halıları

  Cami halısı fiyatları Cami halıları çeşitli işlemler sonucu
  meydana getirilen genelde üç model etrafında
  toplanan ürünlerdir. Bu tür ürünler içerisinde en sık
  kullanılanlar göbekli, saflı ve seccadeli olanlardır.
  Camiler içerisinde seccadeli modellerin önemi büyüktür.
  Her bireyin kendi namaz kılacağı alanı belirleyen halılar, kaliteli ve dayanıklı yapıdadır.
  Günümüz şartlarında cami halısı hazırlamak zor ve zahmetli bir süreci meydana
  getirir.

  Bu durumla birlikte birçok yönden işlemlerin belirli basamaklarla yapılması gerekir.
  Halıların durumu, dayanıklılığı ve renklendirmesi, özellikle dikkat edilecek detaylardan birisidir.
  İsteğe uygun ürünlerin hazırlanması da mümkündür.
  Bu sonuçla cami içerisine en uygun modelleri alabilirsiniz.
  Cami halısı fiyatları farklı detaylar incelenerek hesaplanmaktadır ve bu yönde satışa çıkarılmaktadır.

 39. The Fimody site was opened in 2020. This website shares information in many areas.
  It does not only share information. It shares free accounts and codes.
  If you also want a free account, check our website.

  The accounts shared on our website belong to us. If you want the accounts, you can follow or control our website.
  Shared accounts are correct and new.

 40. The Fimody site was opened in 2020. This website shares information in many
  areas. It does not only share information. It shares free accounts
  and codes. If you also want a free account, check our website.
  The accounts shared on our website belong to us.
  If you want the accounts, you can follow or control our website.

  Shared accounts are correct and new..
  GO

 41. Su şelalesi olarak da bilinen Su perdesi bir alanda alanın daha
  dekoratif ve daha hoş gözükmesini sağlayacak olan dekoratif bir uygulamadır.
  Su perdesi uygulamasında ki ilk amaç yapay bir şelale görünümü vermesidir.
  Su perdesi ile evinizi, bahçenizi, ofisinizi dekoratif bir çözüme ulaştırabilirsiniz.
  Su şelalesi olarak da bilinen Su perdesi bir alanda alanın daha dekoratif ve daha hoş gözükmesini sağlayacak olan dekoratif
  bir uygulamadır. Su perdesi uygulamasında ki ilk amaç yapay bir şelale görünümü
  vermesidir. Firmamız deneyimli çalışanlarımız ile yıllardır bu alanda sizlere hizmet
  vermektedir.

 42. istanbul ankara nakliyat Nakliye alanında müşterilerimize İstanbul ankara arası nakliye
  hizmetleri sunmaktayız. Bizleri tercih ederek sorunsuz bir taşımacılık
  hizmeti alabilirsiniz.

 43. Su perdesi uygulamaları kullanıldığı alana huzur, dinginlik
  katan ve modern görünümlü dekoratif bir uygulamadır.
  Kullanım alanına özel olarak tasarladığımız su perdesi şelaleleri su sesinin rahatlatıcı özelliğinden faydalanılmasını
  sağlar. İş yerlerinin stresli ve zor geçen saatlerinde çalışanlarınızı rahat ettirmek dinlendirmek isterseniz hemen Firmamız ile iletişime geçerek sizlere uygun, özel tekliflerimizi ve modellerimizi
  görerek içerisinden istediğinizi seçebilirsiniz.

 44. Kabala mistik ilmini kullanarak bütün sorunlarınıza çözüm bulan medyum levi 30 yılı aşkın süredir medyumluk yapmakta ve Türkiye’de ilim irfan sahibi bir medyum
  olarak adından sıkça söz ettirmektedir.
  Yapmış olduğu çalışamalar ile bu zamana kadar binlerce insanın derdine derman olmuştur.

 45. elbise Mazi butik en güzel elbise modelleri ile yılın en şık ürünlerini sizlere sunuyor.

  Elbiseler ve kadın giyim ürünlerinde en çok tercih edilen mazi butik alışveriş sitesi yeni sezonun trendlerini belirliyor.
  Kadın kıyafetleri için sizde mazibutik.com ‘u ziyaret edebilir yeni sezon şifon elbiseler, uzun elbiseler dahil bir çok kategoriye göz atabilirsiniz.

  Butik firmalarından alışveriş artık online olarak yapılıyor ve Mazi Butik kadın giyim ürünlerinde özellikle elbise kategorisinde sizlere yüzlerce model sunuyor.

  En çok tercih edilen şifon elbiseler ve uzun gömlek elbiseler
  olarak öne çıkıyor.

 46. Mazi butik en güzel elbise modelleri ile yılın en şık ürünlerini sizlere sunuyor.
  Elbiseler ve kadın giyim ürünlerinde en çok tercih edilen mazi butik alışveriş sitesi yeni sezonun trendlerini belirliyor.

  Kadın kıyafetleri için sizde mazibutik.com
  ‘u ziyaret edebilir yeni sezon şifon elbiseler, uzun elbiseler dahil
  bir çok kategoriye göz atabilirsiniz.

  Butik firmalarından alışveriş artık online olarak yapılıyor ve Mazi Butik kadın giyim ürünlerinde özellikle elbise kategorisinde sizlere yüzlerce model sunuyor.

  En çok tercih edilen şifon elbiseler ve uzun gömlek elbiseler olarak öne çıkıyor.

 47. Türkiye’de hizmet veren pek çok roleplay sunucusuna erişebilmek için de
  Fivem forum sitelerini aktif olarak kullanabilirsiniz Fivem Forum.

 48. ankara kiralık vinç işletmesi Deneyimin ve Tecrübenin Adresi.
  Ankara kiralık vinç, kiralık sepetli vinç, vinç kiralama,
  kiralık vinç hizmeti vermekte. Çankaya kiralık vinç olarak
  her türlü yükleme indirme , cephe giydirme gibi faaliyetlerde bulunmaktayız.

 49. Kaju, Fındık, Fıstık , Antep Fıstığı ve Badem gibi eşsiz lezzetlerimizin birlikteliği ile her zaman en taze her zaman en uygun fiyatlı
  ürünleri sizlere sunuyoruz. Karışık Kuruyemiş fiyatları için sitemizi ziyaret edebilir, kargo ile teslim alabilir veya
  istanbul beylikdüzünde bulunan mağazamızdan ürünlerinizi satın alabilirsiniz.
  Sağlıklı günler afiyet olsun.

 50. Eryaman Diş kliniğimizi arayarak çeşitli sorunlarınızı
  bildirebilir ve nasıl bir yöntem izleneceğine dair detaylı bilgileri alabilirsiniz.
  Eryaman başta olmak üzere çeşitli semtlerden ve ilçelerden bizlere
  ulaşan vatandaşlarımızın memnuniyetine odaklı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
  Kaliteli ve hijyenik hizmet anlayışıyla adım atmakta
  olup, bireylerin daha sağlıklı diş yapılarına sahip olmaları için gerekli yöntemleri uygulamaktayız.

  Gülümsemenin önemini vurgulayan çalışmalarımızda yer alan uzman kadromuz sayesinde
  çeşitli diş problemlerinizin çözüme kavuşacağını
  görebilirsiniz. Teknolojik açıdan donanımlı olan kliniğimizde çeşitli alanlarda
  hizmetleri sunmaktayız. Kaliteden, misyon ve vizyonundan, tecrübelerinden ve uygun fiyat politikasından ödün vermeyen adreslerimizle yapacağınız görüşmeler sayesinde yüzünüz gülecektir.AA

 51. Eryaman Diş hekimliğinde pek çok alanda ihtiyaç duyacağınız bilgileri sizlerle paylaşmakta olup, edindiğimiz tecrübeler neticesinde sunduğumuz hizmetlerden faydalanmanıza olanak veriyoruz.

  Son teknolojik yenilikleri takip eden kaliteli ve deneyimli personellerimizin olmazsa olmazları arasında sterilizasyon konusu yer almaktadır.
  Gerekli hijyen tedbirlerini son teknolojiye göre uygulayan ve sağlığınıza önem veren adreslerimizle yapacağınız görüşmeler sizleri de memnun edecektir.BB

 52. Eryaman Diş Plikliniği ön görüsü, sağlıklı bir
  ağız ve diş yapısı ile güzel bir gülüş
  için çocuğun doğumunu takiben ilk 1 yıl içerisinde başlatılmalıdır.

  Aynı zamanda bu süreç, çocuklarımızın diş hekimine alışmasını sağlarken; ileride
  yaşanması muhtemel korkuların da önüne geçecektir.

  Bazen, çocukların dişleri ile ilgili sorunlar çok erken yaşlarda başlayabilir.
  Çocuğun beslenmesi, diş bakımı ve emme
  alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek, pedodonti sorunlarının daha
  başlamadan önlenmesini sağlayabilir. Çocuğu diş hekimine
  götürmeden önce prosedür hakkında bilgi almak en iyi seçenektir.

  Çok büyük çürükler oluşmadan ve şiddetli ağrılar yaşanmadan bir diş hekimine başvurmak,
  tedavinin hem çocuk hem de diş hekimi için çok
  daha sorunsuz geçmesini sağlayacaktır. SS

 53. Eryaman Diş hekimliğinde pek çok alanda ihtiyaç duyacağınız bilgileri sizlerle paylaşmakta olup, edindiğimiz
  tecrübeler neticesinde sunduğumuz hizmetlerden faydalanmanıza olanak veriyoruz.
  Son teknolojik yenilikleri takip eden kaliteli ve deneyimli personellerimizin olmazsa olmazları arasında
  sterilizasyon konusu yer almaktadır. Gerekli hijyen tedbirlerini
  son teknolojiye göre uygulayan ve sağlığınıza önem veren adreslerimizle yapacağınız görüşmeler sizleri
  de memnun edecektir. XZ

 54. Eryaman Diş kliniğimizi arayarak çeşitli sorunlarınızı bildirebilir ve nasıl bir yöntem izleneceğine
  dair detaylı bilgileri alabilirsiniz. Eryaman başta olmak üzere çeşitli semtlerden ve ilçelerden bizlere ulaşan vatandaşlarımızın memnuniyetine odaklı olarak çalışmalarımızı
  sürdürmekteyiz. Kaliteli ve hijyenik hizmet anlayışıyla adım atmakta olup, bireylerin daha sağlıklı diş yapılarına
  sahip olmaları için gerekli yöntemleri uygulamaktayız.

  Gülümsemenin önemini vurgulayan çalışmalarımızda yer alan uzman kadromuz sayesinde çeşitli diş problemlerinizin çözüme kavuşacağını görebilirsiniz.
  Teknolojik açıdan donanımlı olan kliniğimizde
  çeşitli alanlarda hizmetleri sunmaktayız. Kaliteden, misyon ve vizyonundan, tecrübelerinden ve uygun fiyat politikasından ödün vermeyen adreslerimizle yapacağınız görüşmeler sayesinde yüzünüz gülecektir.GF

 55. Bulunduğunuz konumdan memnun değil misiniz? Bir çıkış mı arıyorsunuz?
  O zaman İnteraktif reklam, web tasarım, yazılım, e-ticaret
  ve SEO danışmanlık hizmetini benzersiz bir
  yaklaşımla sunan, Aktif Ajans ile tanışın.

  Bizce web yazılımlar genelde çok karmaşık ve işlevsiz; basit ve
  işlevli olmalı ki web sitenizi ziyaret edenler daha fazla
  vakit geçirip aradığı bilgiye kolayca ulaşabilsin.

  Arama motoru ve sosyal medya reklamlarında ise anormal bütçeler harcanıyor ve
  geri dönüşler verimsiz. Makul ve verimli bir şekilde yönetilmeli ki potansiyel müşteriler üst sıralarda sizi kolayca bulabilsin.

 56. Eryaman Diş kliniğimizi arayarak çeşitli sorunlarınızı bildirebilir ve nasıl
  bir yöntem izleneceğine dair detaylı bilgileri alabilirsiniz.
  Eryaman başta olmak üzere çeşitli semtlerden ve ilçelerden bizlere ulaşan vatandaşlarımızın memnuniyetine odaklı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
  Kaliteli ve hijyenik hizmet anlayışıyla adım atmakta olup, bireylerin daha sağlıklı diş yapılarına sahip olmaları için gerekli yöntemleri uygulamaktayız.

  Gülümsemenin önemini vurgulayan çalışmalarımızda
  yer alan uzman kadromuz sayesinde çeşitli diş
  problemlerinizin çözüme kavuşacağını görebilirsiniz.
  Teknolojik açıdan donanımlı olan kliniğimizde çeşitli alanlarda hizmetleri sunmaktayız.
  Kaliteden, misyon ve vizyonundan, tecrübelerinden ve
  uygun fiyat politikasından ödün vermeyen adreslerimizle yapacağınız görüşmeler sayesinde yüzünüz
  gülecektir. RW

 57. Bulunduğunuz konumdan memnun değil misiniz? Bir çıkış
  mı arıyorsunuz? O zaman İnteraktif reklam, web tasarım, yazılım, e-ticaret ve SEO danışmanlık hizmetini benzersiz bir yaklaşımla sunan,
  Aktif Ajans ile tanışın.

  Bizce web yazılımlar genelde çok karmaşık ve
  işlevsiz; basit ve işlevli olmalı ki web sitenizi ziyaret
  edenler daha fazla vakit geçirip aradığı bilgiye kolayca ulaşabilsin.

  Arama motoru ve sosyal medya reklamlarında ise anormal bütçeler
  harcanıyor ve geri dönüşler verimsiz. Makul ve verimli bir şekilde yönetilmeli
  ki potansiyel müşteriler üst sıralarda sizi kolayca bulabilsin.

 58. Eryaman Diş hekimliğinde pek çok alanda ihtiyaç duyacağınız bilgileri sizlerle paylaşmakta olup, edindiğimiz tecrübeler neticesinde sunduğumuz hizmetlerden faydalanmanıza olanak veriyoruz.
  Son teknolojik yenilikleri takip eden kaliteli ve deneyimli personellerimizin olmazsa
  olmazları arasında sterilizasyon konusu yer almaktadır.

  Gerekli hijyen tedbirlerini son teknolojiye
  göre uygulayan ve sağlığınıza önem veren adreslerimizle yapacağınız görüşmeler sizleri de
  memnun edecektir. TR

 59. Rota Etiket Sektöründe Kaliteyi Ve Güveni Bir Arada Tutarak, Kaliteyi Teknolojiye Uygun Alt Yapı İle Destekleyerek, Kaliteli Ürünü En Uygun Fiyatlı
  Ve Zamanında Teslimat İle Etiket Sektöründe Müşterilerimizin Hizmetindeyiz.

 60. Rota Etiket Sektöründe Kaliteyi Ve Güveni Bir
  Arada Tutarak, Kaliteyi Teknolojiye Uygun Alt Yapı İle
  Destekleyerek, Kaliteli Ürünü En Uygun Fiyatlı Ve Zamanında Teslimat İle Etiket Sektöründe Müşterilerimizin Hizmetindeyiz.s

 61. Ankara Çankaya Oto Çekici hizmetimiz Bir Umut Oto Kurtma
  aracılığı ile 7/24, saat gözetmeksizin hizmet vermektedir.
  Çalışanlarımız profesyonellik çerçevesinde hizmet vermektedir.
  Aracınızın güvenliğini en uygun biçimde sağlanıp, Ankara’ nın neresinde olursanız olun mevsim şartları gözetmeksizin olabilecek en hızlı
  biçimde Oto Çekici hizmetimizi vermekteyiz.
  Araçları çekilen müşterilerimize araçları en kısa sürece ulaştırılır ve güvenli bir şekilde çekilen aracın bizzat sahibine
  teslim edilir. Müşterilerimizin Memnuniyetini son derece önemsiyor,
  kaliteli hizmeti aklınız aracınızda kalmada Bir Umut Oto Çekici firmamız
  tarafından ayağınıza getiriyoruz.

  Firmamız müşteri memnuniyeti politikasını en ön planda tutmaktadır.

  Güleryüzlü hizmeti, profesyonel hizmeti çalışanlarımız tarafından karşılanır.
  Memnuniyetinizin garantisini veriyor sizlere kaliteli bir
  hizmet sunuyoruz. Bu faktörleri vaat etmiyoruz tamamen sizlere, olduğunuz yere getiriyoruz.
  Aracınız olabilecek en güvenli şekilde çekiliyor, gözünüz arkada
  kalmıyor. Fiyat – Performans karlışatırması açısından Ankaradaki sayılı şirketlerden olduğumuzu
  da bilginize sunmak istiyoruz.

  Ankara /Çankaya Oto Çekici Hizmeti

  Çankaya oto çekici Ankara / Çankaya ilçemize çekici hizmeti veren Bir Umut Oto Kurtarma firmamız sizlere uygun fiyat garantisini
  bizzat veriyor, daha iyi hizmet alıp verdiğiniz paranın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz.
  Daha kaliteli hizmet alıp asla vakit kaybı yaşamadan araçlarınızı kurtarıp çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

  Diğer firmaların bireysel olarak çalışan kişileri tercih etmek yerine firmamızın emeğini ve çalışma şeklini gören, duyan ve bilen müşterilerimiz bizi
  keşfetmelerinin ardından sürekli çalışma
  halinde oluyoruz. Bizi her geçen gün büyüten ve işlerimizin yoğun olmasını sağlayan tamamen özenle inşa
  ettiğimiz müşteri memnuniyetidir.

  Hizmet Verdiğimiz İlçeler

  Ankara Oto Çekici hizmetimiz : Ankara , Çayyolu, Yaşamkent, Ümitköy, Etimesgut, Toki Turkuaz, Yapracık , Türkkonut ,
  İncek , Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Kızılay
  , Bahçelievler, İskitler ve bir çok bölgede yani Ankaranın geneline hizmet vermekteyiz.

  Olabilecek en hızlı ve güvenli biçimde olduğunuz bölgeye geliyor ve en güvenli şekilde can sağlığınızı ve aracınıza
  herhangi bir mali hasar vermeden çekiyoruz.
  Daha detaylı bir bilgi alabilmek için müşteri hizmetlerimizi arayabilirsiniz; 0554 151 58
  69

 62. Ankara Çankaya Oto Çekici hizmetimiz Bir Umut Oto Kurtma aracılığı ile 7/24, saat gözetmeksizin hizmet vermektedir.
  Çalışanlarımız profesyonellik çerçevesinde hizmet vermektedir.
  Aracınızın güvenliğini en uygun biçimde sağlanıp, Ankara’
  nın neresinde olursanız olun mevsim şartları gözetmeksizin olabilecek en hızlı biçimde Çankaya Oto Çekici hizmetimizi vermekteyiz.
  Araçları çekilen müşterilerimize araçları en kısa sürece ulaştırılır ve güvenli bir
  şekilde çekilen aracın bizzat sahibine teslim edilir.
  Müşterilerimizin Memnuniyetini son derece önemsiyor,
  kaliteli hizmeti aklınız aracınızda kalmada Bir Umut Oto Çekici firmamız tarafından ayağınıza getiriyoruz.

  Firmamız müşteri memnuniyeti politikasını en ön planda
  tutmaktadır. Güleryüzlü hizmeti, profesyonel hizmeti çalışanlarımız tarafından karşılanır.

  Memnuniyetinizin garantisini veriyor sizlere kaliteli bir hizmet
  sunuyoruz. Bu faktörleri vaat etmiyoruz tamamen sizlere,
  olduğunuz yere getiriyoruz. Aracınız olabilecek en güvenli şekilde çekiliyor, gözünüz arkada
  kalmıyor. Fiyat – Performans karlışatırması açısından Ankaradaki sayılı şirketlerden olduğumuzu da bilginize sunmak istiyoruz.

  Ankara /Çankaya Oto Çekici Hizmeti

  Ankara / Çankaya ilçemize çekici hizmeti veren Bir Umut Oto Kurtarma firmamız sizlere uygun fiyat garantisini bizzat veriyor,
  daha iyi hizmet alıp verdiğiniz paranın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz.

  Daha kaliteli hizmet alıp asla vakit kaybı yaşamadan araçlarınızı
  kurtarıp çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
  Diğer firmaların bireysel olarak çalışan kişileri tercih etmek yerine firmamızın emeğini ve çalışma şeklini gören, duyan ve bilen müşterilerimiz bizi
  keşfetmelerinin ardından sürekli çalışma halinde oluyoruz.
  Bizi her geçen gün büyüten ve işlerimizin yoğun olmasını sağlayan tamamen özenle inşa
  ettiğimiz müşteri memnuniyetidir.

  Hizmet Verdiğimiz İlçeler

  Ankara Oto Çekici hizmetimiz : Ankara , Çayyolu, Yaşamkent, Ümitköy, Etimesgut,
  Toki Turkuaz, Yapracık , Türkkonut , İncek , Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Kızılay , Bahçelievler, İskitler ve bir
  çok bölgede yani Ankaranın geneline hizmet vermekteyiz.

  Olabilecek en hızlı ve güvenli biçimde olduğunuz bölgeye geliyor ve en güvenli şekilde can sağlığınızı ve
  aracınıza herhangi bir mali hasar vermeden çekiyoruz.
  Daha detaylı bir bilgi alabilmek için müşteri hizmetlerimizi arayabilirsiniz; 0554
  151 58 69
  go ara

 63. Cami Halısı Da Görselliğin Önemi

  Akrilik Cami Halısı seçileceği vakitte dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da görselliktir.
  Caminin desenleri, üzerinde ki işçilik, içerisine konulan avize,
  duvarlara yazılan yazıların rengi gibi daha birçok ayrıntı da göz önünde bulundurulduğu vakitte cami halısı bunlara uygun desen ve renkte ayarlanır.
  Bu da caminin görselliğini daha güzel kılacaktır. Zira camiler her zaman ibadet maksadıyla uğranan yerler olmayıp bazen turistleri tarafından ziyaret amaçlı da gezilebilir.
  Hal böyle olunca caminin şaşası ve içindeki eşyaların kalitesi göze hitap etmelidir.
  Bu ona verilen değeri de ifade edeceği için gönüllerde iz bırakacaktır.

  Cami Halısındaki Ayrıntılar

  Göbekli Cami Halısı seçerken kalitesi, dokunan ipi,
  rengi, deseni hesaba katıldığı gibi
  aynı zamanda herkesin namaz kılacağı özel bölmelerinde ayrı olması
  daha kullanışlı olmasını sağlar. Zira camilerde sürekli seccade kullanılmadığı ve halılar seccade olarak kullanıldığı için bu ayrıntı önem arz eder.

  Aynı zamanda cami halısı seçerken fiyat araştırması yapmak da uygun olur.

  Cami halısı fiyatları her ne kadar halının cinsine ve kalitesine göre değişse de satılan yere göre
  farklılık arz edeceği için araştırma yaptıktan sonra en uygun fiyat veren mağazayı tercih etmek sizin yararınıza olacaktır.

 64. YÜN CAMİ HALI DESENLERİ

  Geleneksel Türk motiflerine bağlı kalınarak üretilen saf yün cami halısını çok farklı
  ve özel bir kalite ile üretmektedir. Yün cami halısı, doğal
  bir ham madde olan yünden üretildiğinden insan sağlığına ve çevreye hiçbir zararı yoktur.
  Yün cami halı desenleri, kışın sıcak tutar
  ve yazın terletmez. Havadaki nem kuruyunca üzerindeki nemi geri verir.
  Böylece serili bulunduğu ortamda doğal nem ayarı
  yapar.
  Yün cami halısı desenlerinde kullanılan yün, aşınmaya karşı dayanıklı olduğu için uzun yıllar
  boyunca verimli ve sağlıklı bir şekilde kullanılabilir.

  Yün cami halıları ayak ve diz kısımlarının uyguladığı baskılara dayanıklıdır.
  Herhangi bir görüntü bozukluğu yaşanmaz. Yün Cami Halı desenleri tarihi camilerin dokusu ve motiflerine uygun olarak özel olarak tasarlanıp.
  %100 Yerli Üretimdir.

  Metropol CAMİ HALILARI AKRİLİK DESENLER

  10 bölge müdürlüğü, 500 bayi ağı ile Türkiye’ye yayılan Elifnur Cami Halıları müşterilerilerine uygun fiyat politikası ile kaliteli ve istenilen özellikte halı sunmaktadır.

  10 yılı aşan cami halısı tecrübemizle yurt içinde ve yurt dışında müşterilerimize kaliteli akrilik cami halısı sunmanın yanında camilerimize özel akrilik
  desenler tasarlandı.
  Akrilik iplik sentetik iplikler arasında dayanıklılığı, yumuşak
  ve dolgun oluşuyla yüne en yakın iplik türüdür.
  Akrilik Cami halısı renk ve desen çeşidi ve ekonomik olmasından dolayıda tercih edilmektedir.
  Temizliğin ve hijyenin önemli olduğu camilerimizde akrilik desenler özellikle
  kolay temizlenmesi ve leke tutmaması konusunda büyük bir performans sağlaması kullanımını artmaktadır.

  Akrilik desenler renk yelpazesi geniştir; canlı renklere sahiptir ve
  uzun süre bu rengi muhafaza edebilir. Güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır,
  ipliğin renk haslığı vardır, renkler kısa sürede solmaz.
  Her üründe olduğu gibi akrilik halıların avantajlarının yanında dezavantajları vardır.
  Tüm ürünlerimizde anti bakteriyel özelliği vardır
  ve Elifnur Cami Halısı tescillidir. %100
  Yerli Üretimdir.

 65. 2021 yılına gelindiğinde dünyanın dört bir yanından katılımcı sağlayan canlı bahis şirketleri, aynı zamanda kullanıcılarına
  gerekli bilgileri paylaşmaya devam etmektedir.Sürekli kapanan güvenilir bahis
  siteleri sık sık domain güncellemektedir.
  Yeni domainlere ulaşmak, en güvenilir bahis sitelerinin en güncel girişlerini kaçırmamak ve marsbahis giriş adreslerini takip etmek
  için hangibet.com u ziyaret edebilirsiniz.

  HangiBET ziyaretçilerine ve oyunculara en güvenilir bahis sitelerinin resmi giriş adreslerini sunan, türkiyede çok popüler
  olan marsbahis giriş adresini güncel tutan güvenilir bir sitedir.

  Marsbahis giriş haftada 1-2 defa kapanmaktadır.En güncel marsbahis giriş adresini hangibet üzerinden takip edebilirsiniz.Piyasada çok fazla
  fake/dolandırıcı site bulunmakta bu sitelerden zarar görmemek için
  Hangibet üzerinden en güvenilir bahis sitelerine ulaşabilir güvenli bir
  şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz.
  Güvenilir bahis siteleri size daima kaliteli, yüksek bonuslu, 7-24
  müşteri hizmetleri, canlı destek gibi özellikler sunar.

  Bu yüzden güvenilir bahis siteleri haricindeki sitelerde oynamanız
  önerilmez aksi takdirde mağdur olabilirsiniz.
  Mağdur olmamak adına hangibet üzerinden güvenilir bahis sitelerini tercih etmenizi öneririz.

 66. Clubhouse davetiye arıyorsanız clubhouse davetiye hakkında bilgi almak için hemen tıklayın ve
  clubhouse davetiye hakkında bilgi alın. Clubhouse davetiye sizler için şu anda sayfamızda yer alıyor.
  Tıkla ve clubhouse davetiye satın al!

 67. I’ve been browsing online more than three hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. Personally, if
  all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will
  be much more useful than ever before.

 68. Muğla escort sitesi sizler için Muğla escort listeler.
  Muğla escort sitesine giriş yap ve Muğla escort ile hemen görüş.

  Muğla escort sitesi Muğla escort ile geçireceğiniz vakitlerde iyi eğlenceler
  diler.

 69. Our Pati.best website started to serve you years ago.
  Why did it start serving? Because we want both to make you happy and to be happy.
  If you think of us even a little bit, you can support us. Other
  websites may try to deceive you. Please do not obey them and
  listen to us. You can have free accounts on our pati.best website.
  In this way, really good things can come out. Actually, I
  was very hesitant while creating the pati.best
  site. But now I am really determined and I will do my best to provide you with the best service.

  If you really love and support me, please come with us and check out these quality content.
  Free accounts, wordpress free premium themes.
  Or if you are looking for wordpress free premium plugins, you can find them on our website.

  If you guys want a really high quality site, pati.best is just for you.
  There are many free accounts, including netflix, onlyfans, free
  fire and roblox, among free accounts. While we share wordpress free premium themes, we share them completely free.
  With the GPL License, we legally offer you free applications or add-ons.
  Among these plugins there are many beautiful themes or plugins.

  If you are dealing with a plugin or theme that you cannot buy and cannot buy it, do not worry.

  At this point, we will help you and make you happy.
  Not everyone can buy themes or plugins because
  not everyone is rich. These themes would be free if there were really thoughtful people.
  Plugins can be free too, but paid ones would be nice
  too. The advice to you from me will attract the money.
  If you want to make money, you should definitely invest and work hard. Otherwise,
  you won’t be rich or you will be poor. In this situation, perhaps you are the only person to be
  upset. That’s why we welcome you to pati.best.

 70. Anti search engine optimization Nedir?
  Anti SEO genel çerçevede kişiye para, zaman ve hatta itibar kaybetmesine neden olabilecek kötü bir amacı olan, etik olamayan bir sanal pazarlama
  girişimidir. Bu nedenle amaç, web sitelerinin hedef anahtar kelimelerle alt sıraya ya da alt sayfalara gerilemesine
  neden olmaktadır.

  AntiSEO Nasıl Yapılır?
  Anti search engine optimization saldırısı on web page ve off page şeklinde gerçekleşmektedir.
  Dijital saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kurumların büyüokay çoğunluğu off web page şeklindeki
  saldırı biçimini tercih etmektedir. Bunun nedeni off web page de anti
  seo çalışması nispeten biraz daha kolay gerçekleşmektedir.

  Anti search engine optimization saldırıları genellikle;

  net sitelerini hacklemek
  net sitelerine defalarca istenmeyen link atmak
  Sitelerdeki içeriği kopyalayıp dağıtmak ya da kopya siteler oluşturmak
  İstenmeyen linkler ile anahtar kelimeler kullanarak web sitelerine back bağlantısı göndermek
  Sahte sosyal medya hesapları ile siteleri dezenforme etmek
  net sitelerine virüs bulaştırarak sabote etmek
  DDOS ile siteyi ablukaya almak
  faux reklamlar ile sitelerin ceza almasına neden olmak
  Telif hakkı konusunda şikâyette bulunmak
  Anti search engine optimization Nasıl Belli Olur?
  Anti seo internet sitelerinin yaptığı seo çalışmaları manipüle etmek maksadıyla icat edilmiş bir saldırı mekanizmasıdır.
  Bu saldırılar ahrefs, one-way link gibi faktörler aracılığı ile net sitelerine gelen backlinler, web page indeksleri ve anchor textual content
  çeşitliliğine bakarak kendi net sitesine ait olmayanlar tespit edilmektedir.

  web sitesi üzerinde herhangi bir anti search engine optimization çalışması yapılmamış fakat genel sıralamada bir düşüş varsa bunun nedenlerin ilki rekabettir.
  Siteler arasında rekabet olduğu takdirde ve bu rekabette geride kalmak olası bir sonuçtur.

  Rekabeti olmayan bir sektörde web page yavaş yavaş anahtar kelimelerinde düşüklüokay gözlemlenirse bu yapılan search engine optimization çalışmaları hatalı ya da kusurlu yapılan çalışmaları Google
  tarafından ceza gelecek anlamına gelmektedir.

 71. Nedir anti seo çalışması?

  Rakip siteye gereğinden fazla ve alakasız kelimelerde özellikle de yabancı siteler hacklenerek hacklink eklemek suretiyle veya botlarla yabancı sitelere aşırı hyperlink eklenir.

  Eklenen link tahmin edeceğiniz gibi rakibinizin kendi sitesi değil sizin siteniz olacaktır.
  Sizin siteniz google tarafından spamcı olarak algılanacak ve sıralamadan düşürüleceksiniz.
  Yerinize rakibin yükseltmeye çalıştığı web page gelecek
  böylelikle anti seo yapan kişi hedefine ulaşmış
  olacaktır.

 72. Tiktok takipçi satın al sayfamıza girerek hemen tiktok takipçi satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
  Tiktok takipçi satın al sayfamızda en uygun fiyatlara tiktok takipçi satın al.

 73. buy medicine ile ilaç satın alabilirsiniz. ilaç satın almak çok kolay
  sitemize gel ve sipariş et gizli kargo ile buy medicine ürünleri kapınıza kadar gelsin.

 74. Tiktok takipçi satın al sayfamıza uğrayarak tiktok
  takipçi satın al! Sen de hemen tiktok takipçi
  satın al sayfamıza uğra ve tiktok takipçi satın al, tadını çıkar!
  Tiktok fenomenleri tiktok takipçi satın al sayfamızı kullanmaktadır.
  Hemen tiktok takipçi satın al sayfamıza uğrayarak sen de fenomenler arasında yer alabilirsin.

 75. Minecraft premium satın almak isteyenler minecraft premium
  satın al sayfamızdan minecraft premium hesap siparişi verebilir.
  En uygun fiyatlara sizlere minecraft premium hesap hizmeti veriyoruz.
  Minecraft premium hesap hizmetimizden yararlanmak için hemen tıklayın ve
  minecraft premium satın alın.

 76. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It will always be interesting to read content from other writers and practice a little something from other websites.

 77. Degree symbol is °. We can say that the degree symbol is a kind
  of typographic symbol. This symbol is used to represent degrees in many different fields, such as angle or temperatures.
  A complete guide to degree symbol. This expert-written guide covers small circle used with
  temperatures, geo coordinates, and angles of a circle. Learn how to use degree sign on Word, Excel, Mac,
  LaTeX and more.

  Degree Symbol

 78. Instagram takipçi satın almanın en kolay yolu takipbonus.com şirketinde! Şimdi yalnızca ramazana özel fiyatlarla Dünyanın en ucuz instagram takipçi hizmetinden yararlanabilir ve istediğin zaman instagram takipçi satın al işlemi yapabilirsin!

 79. I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and
  let me tell you, you have hit the nail on the head.

  The problem is an issue that not enough men and women are speaking intelligently
  about. I’m very happy I came across this during my search for something regarding
  this.

 80. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Thank you

 81. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your web site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 82. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if
  you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 83. I am no longer positive where you are getting your information, however good topic.

  I must spend a while finding out more or working out more.
  Thank you for great information I was looking for this information for my mission.

 84. Terrific work! That is the type of information that should be shared around the web.
  Disgrace on the seek engines for not positioning this submit
  upper! Come on over and visit my website . Thanks =)

 85. I’m really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A few of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera.

  Do you have any advice to help fix this problem?

 86. Hi there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future. A lot of people will
  be benefited from your writing. Cheers!

 87. Wow that was odd. I just wrote an really long comment
  but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just
  wanted to say superb blog!

 88. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it
  😉 I may revisit yet again since I saved as a favorite
  it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue
  to help others.

 89. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice procedures and we are
  looking to swap strategies with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 90. Wow that was unusual. I just wrote an really
  long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

 91. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with
  the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 92. Hi there, I found your site by the use of
  Google even as searching for a related matter, your web site came up, it looks good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just changed into aware of your blog via Google, and located that it is
  truly informative. I’m gonna be careful for brussels. I will appreciate if you proceed this in future.
  Lots of other folks will be benefited out of your writing.
  Cheers!

 93. your blog is very nice, you have great content, I like it very much, well done türkiyedeki en büyük esc sitesine hoşgeldiniz istanbulda kaliteli hizmet veren seo ve kurulum hizmeti sağlayan bir siteyiz

 94. your blog is very nice, you have great content, I like it very much, well done türkiyedeki en büyük esc sitesine hoşgeldiniz istanbulda kaliteli hizmet veren bir çok siteden birisiyiz

 95. Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but
  after reading through some of the post I realized it’s new
  to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 96. You are so interesting! I don’t believe I’ve read something like this before.
  So good to discover someone with some unique thoughts on this subject matter.
  Really.. thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the web, someone with
  a bit of originality!

 97. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of
  volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on.
  You have done a extraordinary job!

 98. Alanya Sigorta şirketleri arasında en iyi hizmeti veren Gökce Sigorta ile tanışın ! online olarak en uygun fiyat teklfinizi hemen alın.

 99. restbet bonus ve bahis secenekleri genis bir site. restbet giris sonrasi harika bonuslarin sahibi oluyorsunuz. restbetamk.com guncel bir site.

 100. Örneğin zayıflamak için içerisine sumak ve limon eklenmiş ya da kan yapıcı olsun diye keçiboynuzu pekmezi karıştırılır. Kalsiyum, protein, magnezyum, potasyum, A, E ve B vitamini grupları bakımından oldukça zengindir.

Comments are closed.